Məqalələr

ŞEYXÜLİSLAMLIĞA DAİR

Dünən “Nicat” maarif cəmiyyəti tərəfindən üzvü Mehdibəy Hacınslı adia Tiflisə böylə bir teleqram göndərilmişdir:

“Müsəlman maarif məclisi “Nicat” cənabınızı vəkil edir ki, “Nicat” tərəfindən canişin həzrətlərindən şeyxülislamlığın seçki üzrə olmağını vəsatət edən komisyonda nümayəndə olasınız.

Sədr: Rəsulzadə
katib: Hacıbababəyov”.
“İrşad”, № 7, 15 yanvar 1908