Məqalələr

ŞER

MƏZALİYYƏT İÇİNDƏ MÜBHƏMİYYƏT*[1]

Dünya nədir, ey qare?
- Bir zülm mücəssəməsidir!
Varlıq nədir ey fani?
- Bir dərd ki, mübərrəmdir*[2]!

Diyorlar ki ədalət var!
Guya ki, mürüvvət var!
Bəs harda bu varlıqlar?
Ətraf ki, müzlümdür*[3]!

Diyorlar ki, onun zilli
Fərmandehi dövrandır.
Bu doğruya filvaqe*[4]
Doğru özü mücrümdür*[5]!

Dünyada olan asar
Əmr ilə olurmuş yad
Asara səbəb lazım
- Bu fikir müsəlləmdir*[6].

Asar deyil yek rəng
ənvai firavandır.
Oldur ki, üluhiyyət*[7],
Mahiyyəti mübhəmdir*[8].

Rəsulzadə
“İrşad”, № 124, 6 dekabr 1907

*[1] Zülm içində anlaşilmamazliq

*[2] mübərra – aydın, aşkar

*[3] müzlüm – zülm edən

*[4] filvaqe – həqiqətən

*[5] mücrüm - günahkar

*[6] müsəlləm - aydın

*[7] Üluhiyyət – ilahiyyət

*[8] mübhəm - anlaşılmaz